ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Βλάτσης
Βλάτση (ή Βλάστη)
Κωνσταντίνος Βέλλιος (†1837), [Τ.Ε, Α΄, 107]
Κωνσταντίνος Βέλλιος, Κληροδότημα1, [Τ.Ε, Α΄, 107, σημ.1].
Για το κληροδότημα καθώς και εικόνα του Βέλλιου βλέπε: [Μητρώο Κληροδοτημάτων υπουργείου Παιδείας, Αθ. 1930, Α΄, σ. (40-45) και (1095-1121)].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.