ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολεία Νιζοπόλεως
Νιζόπολη
(1) Για τα σχολεία βλέπε: [Τ.Ε., 106], [Μακεδονικά Ημερολόγια, 1908, σ. 224, 227], [Μακεδονικά Ημερολόγια, 1909, σ. 261], [Μακεδονικά Ημερολόγια, 1910, σ. 71, 77, 93, 239], [κατάλογος συνδρομητών των ποιημάτων του Αθανασίου Χριστόπουλου].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.