Βιογραφίες

Παρασκευάς Δαμιανός Συνωπεύς

Παρασκευάς Δαμιανός Συνωπεύς, Ιατροφιλόσοφος, είδήμων τής Ελληνικής, Λατινικής, Ιταλικής καί Γωσσικής, πεπαιδευμένος εν τε τή φιλοσοφία καί ϊερα θεολογία. Περιηγησατο σχεδόν όλην τήν Ευρώπην έχρημάτησεν ιατρός τοϋ ναυτικού νοσοκομείου εν Στεφανουπόλει ( Κρονστάδ ). Συνέγραψε Λατινιστί διαυθέντευσιν τοΰ φιλοσοφικού συστηματος τοϋ Ούολφίου, περί ανθρώπινης γνωσεως, περί ελευθερίας τοϋ συλλογίζεσθαι» θέλειν, περί αρχής εννομως τής φύσεως, περί κοσμου, καί ύπάρξεως θεοϋ, πάρεργα ιρτρικά καί άλλα.

πηγή: Λεξικόν των ενδόξων ανδρών της Ιστορίας των Επιστημών των Αρμάτων της Πολιτικής και των Ωραίων Τεχνών. / υπό Νικολάου Καραβία Γρίβα Ιθακησίου

πηγή: Μακρίδης (2003). Δαμιανός Παρασκευάς Σινωπεύς: προκαταρκτικά στοιχεία και ενα αυτόγραφο. The Gleaner, 24,

189-195.