Διδάσκαλοι

[Τ.Ε.,Α΄,202], [Χειρογρ.1088, Εθνικής Βιβλιοθήκης], τον συναντούμε ως μάρτυρα στις 1/7/1795 [Τ.Ε.,Α΄,203], [ΕΦ.1932, σ.628].