Σχολάρχες

1621
1639
1621-1623 και 1629-1639, Μ. διερμηνευτής της Μ. Εκκλησίας, φιλοσοφικά μαθήματα – φυσική