Σχολάρχες

{1} ,προιστάμενος, [Ευλ. Κουρίλα, Θεόκλητος Πολυειδής 1935,σελ. 66–67].