Σχολάρχες

1744
1748
1744-1748, προστάτης του γραμματικού τμήματος