Σχολάρχες

1720
1744
1720-1744, ύπατος των φιλοσόφων της Μ. Εκκλησίας, προϊστάμενος του φιλοσοφικού τμήματος