Σχολάρχες

1831
1834
1831-1834 [Τ.Ε.,Α΄,360-361], [Γ. Παπανδρέου ΔΙΕΕ 1892, τομ.Δ΄, σ.281-285], [Ν. Βέης "Παναθήναια", 1904, σ.79 και 1905 Ε΄,σ.240]