Σχολάρχες

για 40 χρόνια, μαθητής της σχολής, [Τ.Ε.,Α΄, 354].