Σχολάρχες

1889
-1889, από το 1886 ήταν διδάσκαλος, το 1889 προάγεται σε αρχιγραμματέα της Ιεράς κοινότητας, [Τ.Ε, Α΄, 99].