Σχολάρχες

1641
1663
1641-1655(;) και 1663, Μ. λογοθέτης της Εκκλησίας