Χειρόγραφα

1) Compendium historicum, Astronomia apud sinas restiruta, auctose Ferdinando Verbierzt, Flandro Belgae Brugensi e Societate Zeau, Tribunalis astronimici in Regia Pekinensi praefecto. Anno Christi MDCLXXVI. 2) Οκτώ φύλλα άγραφα, άπερ εγκρύπτουσιν εν εαυτ
Αστρονομία
1650
1700
Άγνωστος
31x20,3
φφ. 57: 1) φφ. 1-16, 2) φφ. 8
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
423
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4]
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη