Χειρόγραφα

Σύνοψις αστρονομική
Αστρονομία
1701
1800
Άγνωστος
23x16
φφ. 87
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας
Camariano Nestor, Catalogul manuscriptelor Grecesti de Constantine Litsica, Bucuresti, 1909.
801
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη