Χειρόγραφα

2. Περίληψις της λογικής
Λογική
1801
1900
Άγνωστος
23x16
σελ. 136: 2) σελ. 95
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας
Camariano Nestor, Catalogul manuscriptelor Grecesti de Constantine Litsica, Bucuresti, 1909.
219 (432)
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη