Χειρόγραφα

Επιτομή της Λογικής του Ευγενίου φιλοπονηθείσα υπό του ευγενεστάτου άρχοντος πρώην μεγάλου Μπάνου κυρίου Γρηγορίου Βασαράμπα Βιραγκαβάνου και Λάμπρου Φωτιάδου του εξ Ιωαννίνων, Αποσημειώματα άττα εν τη του Ευγενίου Λογική
Λογική
1801
1900

Άγνωστος
24x16
φφ. 160
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1140
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134