ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ορατική δύναμις

η ικανότητα του οφθαλμού να βλέπει. Είτε λόγω ατελούς κατασκευής είτε λόγω διαφόρων νοσημάτων ή και με την παρέ­λευση του χρόνου η ικανότητα αυτή μειώνεται και μερικές φορές εκλείπει ολοσχε­ρώς. Γιατί οι μύωπες βλέπουν καθαρότερα τα πλησιέστερα παρά τα μακρινότερα αντικείμενα, ενώ οι πρεσβύωπες τα μακρινότερα παρά τα πλησιέστερα. Η μυωπία και η πρεσβυωπία εξαρτάται από το σχήμα των ματιών. Οι μύωπες βλέπουν καθα­ρότερα τα μακρινά αντικείμενα με κοίλα διοπτήρια (φακούς), ενώ οι πρεσβύτεροι με κυρτά. Άλοτε ο φακός έχει τέτοια θέση εντός του οφθαλμού, ώστε ο οπτικός άξων που κανονικά διέρχεται δια του κέντρου της κόρης και του υδατώδους και υελοειδούς υγρού, δεν διέρχεται δια του κέντρου αυτής. Τότε η ορατική δύναμη συγχεόμενη διαστρέφεται και οι οφθαλμοί για να δουν, ατενίζουν πλαγίως. Άλη πάθηση είναι να παριστάνεται στον αμφιβληστροειδή διακεκομμένο το είδωλο των ορατών αντικειμένων. Οι νυκτάλωπες μπορούν να βλέπουν μόνο κατά την εσπέρα και οι ημεράλωπες μόνο κατά την μεσημβρία, με πολύ φως. Οι χιτώνες του οφθαλ­μού υπόκεινται και αυτοί σε ποικίλες παθήσεις. Μία από αυτές είναι ο μέλας καταρ­ράκτης, που οδηγεί σε τυφλότητα και παντελή αορασία. Παθήσεις των υγρών του οφθαλμού και μάλιστα του υδατώδους οδηγούν σε υπόχυμα, που δημιουργεί αμ-βλυωπία και γλαύκωση, που δημιουργεί αορασία (ανικανότητα όρασης). Σύμφω­να με τους νεότερους το υπόχυμα δεν διαφέρει του γλαυκώματος. Και τα δύο θεω­ρούνται αποτέλεσμα της σκιερότητας και ξηράνσεως του κρυσταλοειδούς υγρού. Θεωρούν μάλιστα ως τρόπο θεραπείας του υποχύματος, το οποίο ονομάζουν και καταρράκτη, την άσκηση πίεσης, τον εκπιεσμόν και την κατάθλιψιν, όχι στο δέρμα γύρω από την κόρη, αλά στο κρυσταλοειδές και την αντεισαγωγή υελωειδούς υγρού, στο μέρος που εκκενώθηκε με πίεση. Παρατηρούν ότι το κρυσταλοειδές υγρό δεν είναι αναγκαίο στην όραση και για το λόγο αυτό, σε όσες περιπτώσεις το κρυσταλοειδές αφαιρέθηκε με χειρουργικό όργανο, οι άνθρωποι όχι μόνο δεν στε­ρήθηκαν την αίσθηση της όρασης αλά με κυρτά διοπτήρια (φακούς) ενώνοντας τις ακτίνες, όπως κάνει και το κρυσταλοειδές, μπορούν και βλέπουν καθαρά.

30-39