ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

οπτική ακτίς

είναι ευθεία γραμμή η οποία προέρχεται από οποιο­δήποτε εξωτερικό σημείο και άγεται προς τον οφθαλμό δια μέσου του φωτισμένου αέρα. Περνώντας δια μέσου της κόρης του οφθαλμού και φτάνοντας μέχρι τον δι­κτυοειδή (αμφιβληστροειδή) χιτώνα, συμβάλει στο να αντιλαμβανόμεθα τα εξω­τερικά αντικείμενα.

369