ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Λβόβης
Λβόβη (Λεοντόπολις ή Λεμβέργη)
ΙΣΤ΄ αιώνας
Αρσένιος

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.