ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Φροντιστήριο Τραπεζούντας
Τραπεζούντα
Απαντάται στα 1682
1749-1751, προσωρινή διακοπή λειτουργίας 1816, ανασύσταση της Σχολής 1855,η Σχολή κλείνει για ένα χρόνο 1872, μετατρέπεται σε γυμνάσιο.
Σεβαστός Κυμινήτης από το 1682 ή 1683 Κονδήλογλου , 1793-1803 Σάββας Τριανταφυλλίδης, 1816-1823 Ευστάθιος Κλεόβουλος ,από το 1853 Γ. Παπαδόπουλος ,1862-1872
Σεβαστός Κυμινήτης, από το 1682(ή 1683)-1686(1) Θεόδωρος Συμεώνος ,1689-1692 Νικόδημος, ιερομόναχος της Μονής Περιστεράς(2) ,1692-1740 Ιερεμίας, ιερομόναχος ,1748-1749 Θεόδωρος Χατζή Πέτρου ,δίδασκε το 1752 Θεοφάνης ,μαζί με τον Θεόδωρο Χατζή Πέτρου Ιωάννης Οικονόμος ,μέχρι το 1777 Ηλίας Κανδήλογλους, 1778-1784 και β΄φορά 1793-1803 Γεώργιος Κλαδόπουλος , πριν από το 1816 Θεόδωρος Ξενοφώντος , από το 1829 Κρωμναίος Ισοκράτης Παπαδόπουλος , από το 1830 Βασίλειος Κοντόπουλος Πτολεμαίος, ιερέας Ελισσαίος, ιερομόναχος Τ. Παναγιώτου Β. Κοντόπουλος (β΄φορά) Διονύσιος, μοναχός Μιχαήλ Οικονομίδης Αντώνιος Καμπούρογλους Π. Τριανταφυλλίδης , μέχρι το 1843 Κωνστ. Ξανθόπουλος , μέχρι το 1849 Π. Τριανταφυλλίδης , β΄φορά, μέχρι το 1850-1851 Κ. Κεφαλίδης , δίδαξε μαζί με τον Κ. Ξανθόπουλο, μέχρι το 1850 Θεόδωρος Κυρακίδης , από το 1850, στη θέση του Κεφαλίδη Ιωάννης Ιεροκλής , στη θέση του Κυριακίδη Γ. Παπαδόπουλος Ηλίας Κωνσταντινίδης , 1856-1858 Αναστάσιος Χουρμουζιάδης Π. Τριανταφυλλίδης , γ΄φορά, 1859-1869 Ι. Νικολαΐδης , συνδιδάσκαλος του Π. Τριανταφυλλίδη Φωκίωνας Μάσσωνας , συνδιδάσκαλος του Π. Τριανταφυλλίδη Ι. Ελευθεριάδης , συνδιδάσκαλος του Π. Τριανταφυλλίδη Ι. Βαλαβάνης , συνδιδάσκαλος του Π. Τριανταφυλλίδη Κ. Λευίτης , συνδιδάσκαλος του Π. Τριανταφυλλίδη
Ο Γεώργιος Υπομενάς (δίδαξε στο Βουκουρέστι), πεθαίνοντας το 1745, αφιέρωσε τα βιβλία του στο Φροντιστήριο. Ως αντιπρόσωποι του πατριάρχη Κύριλλου ΣΤ΄ στέλνονται ο οικονόμος κυρ παπά Μιχαήλ και ο ιερομόναχος κυρ Κωνσταντίνος για συλλογή εράνων (1818)
(1) Ο Κυριακίδης [Βιογραφίαι των εν Τραπεζούντι… λογίων, 1897] υποστηρίζει ότι ο Σεβαστός Κυμινήτης δίδαξε μέχρι το 1689. (2) Από τον ιερομόναχο της Μονής Περιστεράς Νικόδημο, η σχολή πήρε το όνομα σχολή του Νικόδημου Περιστερεώτου.
(1) Βιβλιογραφία για τους λόγιους που παρήγαγε η Τραπεζούντα [Θ. Κυριακίδου, Βιογραφίαι των εν Τραπεζούντι … λογίων, 1897 ως και ιστορικόν σχεδίασμα περί του Ελληνικού των Τραπεζούντιων Φροντιστηρίου, σ.201εξ.], [Αλ. Μαρπουτσόγλου, Φροντιστήριον Τραπεζούντος, εν ΜΗ.1908, 65-71], [Ευσταθίου Κλεόβουλου, τα εν Τραπεζούντι σχολεία μετά σημειώσεων πολλών διά την των Τραπεζουντίων έριδα, Κων/πολις, 1853, εις 8ον, σ.116], [Π. Τριανταφυλλίδη, η εν Πόντω ελληνική φυλή, ήτοι τα Ποντικά 1866. 39-49 και 180], [Ανθ. Παπαδούλου, ο υπόδουλος Ελληνισμός της Ασ. Ελλάδος κτλ. 1919], [Δ. Οικονομίδη, ο Πόντος και τα εν αυτώ δίκαια του Ελληνισμού, 1919], [Δ. Οικονομίδη, η παιδεία εν Πόντω, ΠΛΕΕ. Ε΄,63-74, 80-81], [Β. Παπαδόπουλου, η εν Τραπεζούντι Ακαδημία Θετικών Επιστημών, 1928] (2) Εγκύκλιος του Πατριάρχη Κυρίλλου ΣΤ΄ προς άπαντες τους μητροπολίτες και επισκόπους για την ενίσχυση της παιδείας των Ελλήνων· ιδιαίτερη μνεία στην Τραπεζούντα.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.