ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνική Σχολή Βυτίνης
Βυτίνα
1780, [Τ.Ε.,Α΄,341, 353], [Γεδεών ΕΑ. 1915, σ.70-72], [Ε. Καστόρχη, περί της εν Δημητσάνη σχολής, 1847]
Δανιήλ Γαβραίος και Παρθένιος Γαβραίος, εκ Δημητσάνης
Η σχολή σχόλασε κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Ανοίγει πάλι το 1830 ως ελληνικό σχολείο.
Π. Παπαζαφειρόπουλος, για 40 χρόνια, μαθητής της σχολής, [Τ.Ε.,Α΄, 354].
Δανιήλ Γαβραίος Παρθένιος Γαβραίος Γ. Τσαμαλόπουλος, 1818, μαθητής της σχολής, [Τ.Ε.,Α΄,322] Βασίλειος Παπαγεωργίου, 1830 Γ. Τσαφόπουλος, 1830, αλληλοδιδάκτης.
Το 1830 υπήρχαν 20 μαθητές που γρήγορα ανήλθαν σε 35, [Τ.Ε.,Α΄,354].
Τη σχολή υποστήριξε ο Δ. Παπαρρηγόπουλος, καθώς και άλλοι Βυτινιώτες της Πόλης, της Σμύρνης και του Λιβόρνου, [Τ.Ε.,Α΄,353]. Η κυβέρνηση έδινε 80 φοίνικες το μήνα που επί Όθωνα ανέβηκαν σε 100 και το 1852 σε 130 δραχμές, [Τ.Ε.,Α΄,354].
Η σχολή κατοχυρώθηκε με πατριαρχικό σιγίλλιο του Καλλινίκου Λ΄ το 1804, [Τ.Ε.,Α΄,353-354]. Υπήρχε και βιβλιοθήκη που δώρησε ο Άνθιμος ιερομόναχος στο Λιβόρνο, [Τ.Ε.,Α΄,353].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.