ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Οδός Mαθηματικής, τόμος Γ' (Βενετία, 1749)

pdf16

view
 • Εξώφυλλο
 • Συνοπτικά περιεχόμενα
 •  Κατάλογος συνδρομητών
 •  Πρόκλου Σφαίρα, ήτοι προδιοίκησις εις την Κρικωτήν Σφαίραν
 •  Συνταγμάτιον Κ. Γορδάτου περί της των Σφαιρών Χρήσεως
 •  Σύνταγμα Αστρονομικών ζητημάτων, ήτοι περί Κατασκευής και Χρήσεως Αστρολαβίου
 •  Προοίμιον
 •  Του Αστρολαβικού Συντάγματος οι Όροι
 •  Βιβλίον Α'. Προπαρασκευή περί της εν επιπέδω καταγραφής της ορθής της Σφαίρας θέσεως
 •  Βιβλίον Β'. Περί της εν επιπέδω καταγραφής της πλαγίας της Σφαίρας θέσεως
 •  Βιβλίον Γ'.
 •  Σύνταγμα ακριβέστατον, των εν τη Θεωρητική Γεωγραφία χρησιμωτέρων
 •  Προοίμιον
 •  Όροι
 •  Γεωγραφίας Α' Μέρους αι προτάσεις
 •  Γεωγραφίας Β' Μέρους αι προτάσεις
 •  Γεωγραφίας Γ' Μέρους αι προτάσεις
 •  Σύνταγμα Οπτικών προβλημάτων τε και θεωρημάτων
 •  Μέρος Α'
 •  Μέρος Β'. Περί της των δύο Οφθαλμών Οράσεως
 •  Μέρος Β'. Περί Φωτός και της τούτου ενεργείας, και των κατ' ενέργειαν αυτού Παθημάτων
 •  Κατάλογος Μήκους και Πλάτους των Επισήμων Πόλεων, και Νήσων
 •  Πίνακες
 •  'Ελεγχος των περιεχομένων
Βενετία
1749