Μαθητές

επίσκοπος Σαλώνων, 1795, [Τ.Ε.,Α΄,291], [Α. Γουδα, παράλληλοι βίοι, Η΄, σ.240-241]