Διδάσκαλοι

1810
1812
απο το 1810-1812 [Τ.Ε.,Α',242-243],από το 1812 σύμφωνα με τον Καμπούρογλου στον ["Αναδρομάρη της Αττικής",Αθ.1920,σ.35] και 1817-1821.