Διδάσκαλοι

απομακρύνθηκε από τον πατριάρχη Καλλίνικο Δ΄{υποδιδάσκαλος}