Διδάσκαλοι

1764
1821
(1764-1831), 1817-1821, δίδασκε λατινικά και ιταλικά [Τ.Ε.,Α΄,209]