Διδάσκαλοι

1806
1843

1806-1821 και 1834-1/8/1843(†), μαθητής της σχολής