Διδάσκαλοι

1780
1790

1780-1790, [Μονογραφία του απ’τον Ρήγα Καμήλαρι, Αθ. 1897].