Διδάσκαλοι

1836
1836, Ιταλός (Α΄ της φιλοσοφικής)