Σχολάρχες

[Σεραπίων Ιωαννίδης Ανδρονίκης, «Όμηρον», 1873]