Χειρόγραφα

Μελετίου Αθηνών (Μιχαήλ Μήτρου), Επιτομή της Αστρονομίας
Αστρονομία
1701
1800
Άγνωστος
22x16
φφ. 253
Δεν έχει εκδοθεί
Τρίκαλα. Μετέωρα. Μονή Αγίας Τριάδος.
Κατάλογος περιγραφικός των χειρογράφων κωδίκων των αποκειμένων εις τας μονάς των Μετεώρων εκδιδόμενος εκ των καταλοίπων Ν. Α. Βέη. Τόμος 4α, Αθήναι 1984.
42
Χάρτης Λεπτός.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1097