Χειρόγραφα

Αδήλου τινός, Φυσική Πραγματεία
Φυσική
1801
1830
Άγνωστος
24x19
φφ. 305
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1245
Αρχές 19ου αι. Ελλιπές στην αρχή και στο τέλος.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1134