ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μυστρά
Μυστράς.
Η σχολή υπήρχε σίγουρα επί των Παλαιολόγων ,αλλά έκλεισε επί Τουρκοκρατίας. Ανιδρύεται το 1767.
Αντώνιος, 1825-1829 Θεόφιλος Λελούδης, 30/11/1829- Αναγνώστης , υποδιδάσκαλος
Η σχολή ανιδρύθηκε το 1767 με 2000 γρόσια που έδωσε ο Εμμανουήλ Λεώπουλος [ Τ.Ε.,Α',339].
O Θεόφιλος Λελούδης έκτισε και το κτίριο της σχολής [Τ.Ε.,Α',313].
Το 1555-1560 δίδασκε στο Μυστρά ο Δωρόθεος εκ Ναυπλίου, τον οποίο άκουσε ο Ανδρέας Γ.Δαρμάριος [Τ.Ε.,Α',339].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.