ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σειρά στοιχειώδους Μαθηματικής, τόμος ΣΤ': Πραγματεία Τριγωνομετρίας (Κέρκυρα, 1830)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Σημείωσις
 Εισαγωγή εις την Τριγωνομετρίαν
 Πραγματεία Τριγωνομετρίας

 Διαίρεσις της περιφερείας
 Γενικαί γνώσεις περί των ημιτόνων, συνημιτόνων, εφαπτομένων, κ.τ.λ.
 Θεωρήματα και τύποι αναφερόμενα εις τα ημίτονα, συνημίτονα, εφαπτομένας, κ.τ.λ.
 Περί της κατασκευής των πινάκων των ημιτόνων
 Αρχαί δια την λύσιν των ευθυγράμμων τριγώνων
 Λύσις των ορθογωνίων τριγώνων
 Λύσις των ευθυγράμμων τριγώνων εν γένει
 Παραδείγματα της λύσεως των ευθυγράμμων τριγώνων
 Αρχαί δια την λύσιν των σφαιρικών ορθογωνίων τριγώνων
 Λύσις των σφαιρικών ορθογωνίων τριγώνων
 Αρχαί δια την λύσιν των σφαιρικών τριγώνων εν γένει
 Λύσις των σφαιρικών τριγώνων εν γένει
 Παραδείγματα της λύσεως των σφαιρικών τριγώνων
 Παράρτημα, περιέχον την λύσιν διαφόρων μερικών περιστάσεων της Τριγωνομετρίας
101
 Α'. Περί των ευθυγράμμων τριγώνων των οποίων δύο γωνίαι είναι πολλά μικραί
 Β'. Λύσις της τρίτης περιστάσεως των ευθυγράμμων τριγώνων δια των σειρών
 Γ'. Λύσις της τρίτης περιστάσεως των σφαιρικών τριγώνων δια των σειρών
 Δ'. Λύσις σφαιρικού τριγώνου του οποίου δύο πλευραί ολίγον τι διαφέρουν από 100 μοίρες
 Ε'. Λύσις των σφαιρικών τριγώνων των οποίων αι πλευραί είναι μικρόταται ως προς την ακτίνα της σφαίρας
 ΣΤ' (Ζ'). Περί των σφαιρικών τριγώνων των οποίων δύο γωνίαι είναι πολλά οξείαι
 Περί του κανονικού πολυγώνου δεκαεπτά πλευρών
 Σημειώσεις εις τα στοιχεία της Γεωμετρίας
 Α'. Περί τινων ονομάτων και ορισμών
 Β'. Περί της αποδείξεως της ΙΘ' προτάσεως του Α' βιβλίου, και περί τινων άλλων θεμελιωδών προτάσεων της Γεωμετρίας
 Γ'. Περί της προσεγγίσεως της ΙΣΤ' προτάσεως του Δ' βιβλίου
 Δ'. Ένθα αποδεικνύεται ότι ο λόγος της περιφερείας προς την διάμετρον και το τετράγωνόν του, είναι άλογοι αριθμοί
 Ε'. Ένθα δίδεται η αναλυτική λύσις διαφόρων προβλημάτων αφορώντων το τρίγωνον, το εγγεγραμμένον τετράπλευρον, το παραλληλεπίπεδον και την τριγωνικήν πυραμίδα
 ΣΤ'. Περί του σιμοτινωτέρου διαστήματος δύο ευθειών μη εν τω αυτώ επιπέδω κειμένων
 Ζ'. Περί των συμμετρικών πολυέδρων
 Η'. Περί της ΚΕ' προτάσεως του Ζ' βιβλίου
 Θ'. Περί των κανονικών πολυέδρων
 Ι'. Περί του εμβαδού του σφαιρικού τριγώνου
 ΙΑ'. Περί της Γ' προτάσεως του Η' βιβλίου
 ΙΒ'. Περί της ισότητος και ομοιότητος των πολυέδρων
 Πίνακες σχημάτων

Κέρκυρα
1830