ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Αριστοτέλους φυσιογνωμονικά (Κωνσταντινούπολη, 1819)

pdf16

view

Eξώφυλλο
Ψευδότιτλος Ι
Ψευδότιτλος ΙΙ
 Πρόλογος
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α': Ότι φυσιογνωμονείν εστί, και πώς
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. Περί ά εστίν η Φυσιογνωμονία, Και εξ ων γενών τα σημεία λαμβάνεται
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. Των παθημάτων σημεία καθ' έκαστον των παθών
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. Ότι η ψυχή και το σώμα συμπαθούσιν αλλήλοις
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. Του των ζώων γένους διαίρεσις εις άρρεν και θήλυ, προς το φυσιογνωμονείν. Παρδάλεως και Λέοντος Παράδειγμα
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'. Περί Εκλογής των σημείων της κατά τους ανθρώπους
 Οι εν Κωνσταντινουπόλει Συνδρομηταί
 Παροραμάτων διόρθωσις

Κωνσταντινούπολη
1819