ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σχολαστική Γεωγραφία (Βιέννη, 1808)

pdf16

view

Προμετωπίδα
Εξώφυλλο
 Χαιρετισμός
 Προς τους Φιλομαθείς ομογενείς
 Προοίμιον της πρώτης εκδόσεως
 Εισαγωγή Γενική
 1.Ιδέα της Γεωγραφίας
 2.Ιδέα των Γεωγραφικών Πινάκων
 3.Σχήμα της Γης
 4.Σφαίρα, και Επίπεδα ημισφαίρια
 5.Περιφορά της Γης, Ημέρα και Νύκτα
 6.’ξων και Πόλοι
 7.Ορίζων και Μέρη του Κόσμου
 8.Μεσημβρινός
 9.Κύκλοι Παράλληλοι
 10.Ισημερινός
 11.Τροπικοί
 12.Καιροί του χρόνου
 13.Κύκλοι Πολικοί και Ζώναι
 14.Συστατικά Μόρια της Γης
 15.Ξηρά
 16.Ύδωρ
 17.Κλίμα
 18.Προϊόντα της Γης
 19.Κάτοικοι της Γης
 20.Πολιτείαι
 21.Διαίρεσις της Γης
 Ευρώπη
 Εισαγωγή (Πιν.3)
 Πορτογαλία (Πιν.4)
 Ισπανία (Πιν.4)
 Φράνσα (Πιν.5)
 Ελβετία ή Σφεϊτσαρία (Πιν.6)
 Ιταλία(Πιν.7)
 Γερμανία (Πιν.8)
 Ολάνδα ή Κάτω Χώραι (Πιν.9)
 Mεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία (Πιν.10)
 Δανία, ή Δανιμαρκία και Νορβεγία (Πιν11)
 Σβεκία (Πιν.11)
 Ρωσσία (Πιν.12)
 Λεχία (Πιν.12)
 Προυσία (Πιν.13)
 Γαλιτσία (Πιν.14)
 Ουγγαρία (Πιν.14)
 Τουρκία (Πιν.15)
 Ασία (Πιν.1.και2.)
 1.Σύνορα
 2.Μέγεθος
 3.Όρη
 4. Ύδατα
 5.Κλίμα
 6. Προϊόντα
 7.Κάτοικοι
 8.Διαίρεσις
 Αφρική (Πιν.1)
 1.Σύνορα
 2.Μέγεθος
 3.Όρη
 4.Ύδατα
 5.Κλίμα
 6.Προϊόντα
 7. Κάτοικοι
 8.Διαίρεσις
 Αμερική (Πιν.2)
 1.Σύνορα
 2.Μέγεθος
 3.Όρη
 4.Ύδατα
 5.Κλίμα
 6.Προϊόντα
 7.Κάτοικοι
 8.Διαίρεσις
 Αουστραλία (Πιν.1και2)
 Πίναξ (αλφαβητικός)
 Κατάλογος των Φιλομούσων Συνδρομητών
 Εν Βιέννη
 Εν Ιασίω
 Εν Σμύρνη
 Εν Κυδωνίαις της Ασίας
 Εν Μυτιλήνη
 Παροράματα

Βιέννη
1808