ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Περί της μεθοδικής παραδόσεως της Γεωγραφίας (Βιέννη, 1808)

pdf16

view

Eξώφυλλο
 Προοίμιον
 Μεθοδική παράδοσις
Παροράματα

Βιέννη
1808