ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Σύντομος ερμηνεία περί της ενεργείας και ωφελείας μερικών εκλεκτών και δοκιμασμένων Ιατρικών
view

Τίτλος:  Σύντομος ερμηνεία περί της ενεργείας και ωφελείας μερικών εκλεκτών και δοκιμασμένων Ιατρικών, : Όπου πιστώς και ευστόχως συσκευάζονται, και ετοίμως διαπωλούνται εις το Ορφανοτροφείον της εν τη Σαξονία Μαγδεμπουργικής Άλλης / παρά του Εξοχωτάτου εν Ιατροίς, και Επιφανεστάτου κυρίου Δαβίδ Σαμουήλ Μαδάϊ Αρχιατρού και Αυλικού Συμβουλάτωρος του Υψηλοτάτου Πρίγγιπος[sic] της Ενορίας Κόθεν καλουμένης, και εν τω ειρημένω Ορφανοτροφείω Ιατρού εξαιρέτου. Με τα οποία Ιατρικά, κατά την πολλήν πράξιν και δοκιμήν, ου μόνον αι ελαφραίς, αλλά και αι βαρύτεραις Ασθένειαις συν Θεώ ευτυχώς θεραπεύονται. Μεταφρασθείσα από το Λατινικόν εις την απλήν των σημερινών Γραικών διάλεκτον παρά του ελαχίστου εν σπουδαίοις Ιωάννου Αδάμη.
Συγγραφέας:  Madai, David Samuel,
Ημερομηνία έκδοσης:  έτει σωτηρίω 1772.

Χάλλη
1772