Διδάσκαλοι

1815
0

λίγο μετά το 1815, αναπληρωτής ,(† Αύγουστος 1817).