Διδάσκαλοι

[Σάθας ΝΦ. 672], [Ν. Παπαδόπουλος, Ερμής Κερδώος. Βενετία 1817, Β΄, σ. 329], [Κούμα, ΙΒ΄, σ. 550], [Πανδώρα ΙΖ΄, σ. 155], [Θρακικά, Β΄ 1929].