Σχολάρχες

1760
1761
1760-1761, αρχιδιδάσκαλος, διάκονος, και ρεφερενδάριος της Μ. Εκκλησίας