Σχολάρχες

1748
1752
1748-1752, του γραμματικού τμήματος