Σχολάρχες

1726
1744

1726-1744, του γραμματικού τμήματος και 1744-1760, του φιλοσοφικού τμήματος. [Τ.Ε., Α΄,σ.15]