ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αρχικαί ακτίνες

καλούνται και γραφίδες. Είναι αυτές που διέρχο­νται δια του κέντρου του οφθαλμού και ουδεμία δέχονται διάθλαση.

369