ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ωρολόγιον ακίνητον επίπεδον επί του ορίζοντος

αποτελείται από μία επίπεδη επιφάνεια παράληλη προς τον ορίζοντα του τόπου. Πάνω σε αυτή χαράσσονται δύο βασικές γραμμές κάθετες μεταξύ τους, η μεσημβρινή και η ορι-ζοντική. Η μεσημβρινή αντιστοιχεί στη δωδέκατη ώρα, η οριζοντική αντιστοιχεί στις έκτες εκατέρωθεν (6η πρωινή, 6η απογευματινή). Με κέντρο το σημείο τομής των δύο προαναφερθέτων γραμμών χαράσσεται κύκλος που χωρίζεται σε 4 τεταρ­τημόρια. Τα δύο βορεινά τεταρτημόρια, διαιρούνται, σε μοίρες με την αρίθμηση να αρχίζει από τη μεσημβρινή γραμμή. Πάνω στο ημικύκλιο σημειώνονται οι ώρες. Επί της μεσημβρινής γραμμής τοποθετείται ο ωροσκόπος, τρίγωνο με την κορυφή επί του κέντρου του κύκλου και με γωνία κορυφής το ύψος του πόλου. Η σκιά του ωροσκόπου είναι αυτή που δείχνει τις ζητούμενες ώρες.

55-58