ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Αμίδης
Αμίδα (Διαρβεκήρ)
Μέσα του ΙΘ΄ αιώνα
Τζαννέλος, 1844 [Κ. Δεληκάνης εν τοις Πατριαρχικοίς εγγράφοις, Γ΄, σ. 298]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.