ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Τριπόλεως
Τρίπολη
1727
Ιάκωβος Πάτμιος

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.