Μαθητές

0
0

[Τ.Ε.,Α΄,34, σημ.3]


3) Το 1804 έδιδάσκεtο καί ή γαλλική ιuι; χαί έν άλλοις σχολ8,ΟLς (ΕΑ.
1915 σ. ΊΟ-8). 'Εν τϋ σχολϋ tαύττι έμα61]tευσe καi. ό Ίάχωβος Pitoς Ne· vοvλάς, ό •
Αλέςανδρος Ρ. Ραyχrrβης χαί ό :ΣωtiΙQLος ΚαλλLάδης χαi 4λλοL λόy'ο' a,αxv,t}ιiν aς ιtτα.