Διδάσκαλοι

1832
18321 [Τ.Ε,Α΄,176], [Δ. Σάρρος, «Παλαιογραφικός Έρανος», ΕΦΣΚ, τομ. ΛΓ΄, 1914, σ.9α]