Διδάσκαλοι

[Τ.Ε., Α΄,21], [ΕΑ, 1916, ΛΣΤ΄, σ. 90]